همایش عفونتهای ادراری همراه با کاتتر

سومین همایش از سلسله همایشهای
کنترل عفونتهای مرتبط با مراقبتهای پزشکی

The third seminar

of seminars of

Ventilator Associated Pneumonia