-   آشنایی با بیماری ایدز 

   -   مدیریت مواجهه شغلی با HIV

   -   انگ و تبعیض ایدز

   -  اختلال خواب