دکتر سیروس جعفری

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر مهرناز رسولی نژاد

استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر سیداحمد سید علی نقی

دانشیار اپیدمیولوژی معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات ایدز ایران رزومه

دکتر سید علی دهقان منشادی

دانشیار بیماری‌های عفونی سرپرست مرکز تحقیقات ایدز ایران رزومه

دکتر سعیدرضا جمالی مقدم سیاهکلی

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر علی اسدالهی امین

استادیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر محمدرضا صالحی

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر لادن عباسیان

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهرانرزومه

دکتر نوید مقدم

استادیار پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهرانرزومه

شهرزاد شیخ حسنی

استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر ملیحه حسن نژاد

استادیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر ندا علیجانی

استادیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه

دکتر سحر انصاری

استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رزومه