اهداف مرکز

 

مرکز تحقیقات ایدز ایران (IRCHA) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS)  به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی علمی پژوهشی در زمینه تحقیقات مبتنی بر ایدز در ایران، فعالیت خود را از سال 2005 به طور رسمی آغاز کرده و تأییدیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را در سال 2007 دریافت کرد.

تقویت زیرساخت های تحقیقاتی HIV / AIDS با تمرکز بر جنبه های پیشگیرانه، اپیدمیولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، رفتارهای پرخطر و سوء مصرف مواد، گسترش روابط منطقه ای، ملی و بین المللی برای تبادل اطلاعات و تحقیق و همکاری میان بخش ها در برنامه های توسعه ملی، از اهداف جهانی این مرکز تحقیقاتی است.