درباره مرکز
 

 

"مر کز تحقیقات ایدز ایران"(IRCHA) اولین مرکز تحقیقاتی دانشگاهی در زمینه پژوهش های  پايه و جامعه- محور   HIV/AIDS در ایران است. این مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده، از سال 1384 به طور رسمی فعاليت خود را آغاز نموده است و در سال 1386 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت قطعی خود را کسب نموده است.

 تقويت زير ساخت های پژوهشی در مرکز تحقیقات ایدز ایران، تمرکز بر تحقيقاتHIV/AIDS  با تکيه بر جنبه های پيشگيری، اپيدميولوژيک، فرهنگی- اجتماعی و روانشناسیHIV/AIDS، رفتارهای در میان جمعیت های دیده بان(Sentinel Population) و سوء مصرف داروهای مخدر، گسترش ارتباطات ملی، منطقه ای و  بین  المللی جهت تبادلات علمی، پژوهش های بین بخشی و همکاری در جهت برنامه های توسعه ای ملی از اهداف اين مرکز است.