دکتر علی دهقان منشادی

دکتر سید علی دهقان منشادی

ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران

سرپرست مرکز تحقیقات ایدز ایران

علم سنجی

a_dehghanm@sina.tums.ac.ir