ارتباطات ملی و بین المللی

 

- دانشگاه کالیفرنیا و سانفرانسیسکو(UCSF)، ایالات متحده

- دانشگاه مودنا، ایتالیا

- مرکز کنترل بیماری(CDC) ایران

- انجمن بیماریهای عفونی ایران

- بیوتکنولوژی و آزمایشگاهTB موسسه پاستور تهران.

- سازمان انتقال خون ایران(IBTO) در تهران

- گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه تهران

- دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS)

- باشگاه یاران مثبت تهران

- سازمان IPPF

- سازمان غیر دولتی مثبت زندگی ایرانی

- مرکز مراقبت های کلیه هموفیلی

- سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت و درمان ایران