نشانی: ایران، تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات ایدز ایران

تلفن:   66581583 - 21 - 98 +

دورنگار:  66947984 - 21 - 98 +   

ایمیل:  ircha@sina.tums.ac.ir

کدپستی: 1419733141