دکتر لادن عباسیان

دکتر لادن عباسیان

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران

علم سنجی

a_dehghanm@sina.tums.ac.ir

66581583 (21) 98+