دکتر احمد علینقی

دکتر سید احمد سید علی نقی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ایدز ایران

علم سنجی

رزومه

a_alinaghi@sina.tums.ac.ir

66581583 (21) 98+