سرکار خانم زینب کوثری

کارشناس آزمایشگاه رزومه

سرکارخانم بابایی

مدیر مالی مرکز رزومه
nasrin kordi ardakani

سرکارخانم نسرین کردی اردکانی

مدیر باشگاه یاران مثبت تهران رزومه

سرکارخانم هدی خوشنویس

مدیر امور عمومی و اجرایی رزومه

آقای نامدار نوری لاله لو

مسئول خدمات مرکز رزومه

آقای حمید پورشیروانی

کارمند باشگاه یاران مثبت تهران رزومه

آقای عباس بوسی راز

مسئول امور دفتری مرکز رزومه

آقای دکتر بهرنگ سرشاری

مدیر آزمایشگاه مرکز رزومه

مهندس فرخزاد مروی

مسئول آی تی مرکز رزومه