باشگاه یاران مثبت تهران 

 

 

باشگاه یاران مثبت يكی از پروژه هايی است كه انجمن تنظيم خانواده ايران آن را طراحی و برنامه ريزی كرده و با حمايت مجتمع بيمارستانی امام خمينی، به كمک مركز تحقيقات ايدز ايران و مشاركت گروهی از افرادی كه با HIV/AIDS زندگی می كنند، راه اندازی نموده است.

تأسيس باشگاه ويژه افرادی كه با اچ آی وی ايدز زندگی می كنند در سال 1384 و در پاسخ به فراخوان بين‌المللی IPPE، از سوی انجمن تنظيم خانواده ايران به اين فدراسيون ارائه گرديد كه تنها طرحی بود كه از بين طرح های ارائه شده از كشورهای منطقه جنوب آسيا، برنده يك بودجه اجرايی سه ساله گرديد.

ايجاد باشگاه ياران مثبت به مفهوم آغاز يك ارتباط مؤثر با پيام سلامت و پيشگيری از شيوع HIV است. تجربيات بين‌المللی نشان داده اند كه بكارگيری استراتژی «پيشگيری مثبت» يا "Positive Prevention" كه به معنای مشاركت فعالانه افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند در برنامه های پيشگيری، اطلاع رسانی، آموزش و كنترل است، يكی از مؤثرترين راه های مقابله با اين پديده می باشد.

توانمند سازی و تقويت مهارت های زندگی در افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند برای پذيرش مسئوليت مقابله با گسترش و شيوع ويروس HIV شرط توفيق برنامه ها و كاهش انگ و تبعيض نسبت به مبتلايان و حفظ حقوق و شأن انسانی آنان در جامعه و محيط های درمانی، كار، تحصيل و زندگی پيش شرط مشاركت افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند و در فعاليت های «پيشگيری مثبت» بشمار  می رود.

 

وبسایت باشگاه یاران مثبت تهران