دکتر مهرناز رسولی نژاد

استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران علم سنجی رزومه

دکتر سیداحمد سید علی نقی

دانشیار اپیدمیولوژی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ایدز ایرانعلم سنجی رزومه

دکتر سید علی دهقان منشادی

دانشیار بیماری‌های عفونی سرپرست مرکز تحقیقات ایدز ایران علم سنجی رزومه

دکتر لادن عباسیان

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهرانعلم سنجی رزومه

دکتر ملیحه حسن نژاد

استادیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران علم سنجی رزومه

دکتر ندا علیجانی

استادیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهرانعلم سنجی رزومه

دکتر سحر انصاری

استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانعلم سنجی رزومه

دکتر سیروس جعفری

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران علم سنجی رزومه

دکتر شهرزاد شیخ حسنی

استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران علم سنجی رزومه

دکتر سعیدرضا جمالی مقدم سیاهکلی

دانشیار بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران علم سنجی رزومه