-  نکات کلیدی درباره عفونت اچ. آی. وی.


   -  داروهای ضد عفونت


   -  مشکلات روانی-اجتماعی در مبتلایان به عفونت اچ. آی. وی.


   -  راهنماي کاربردي تغذيه برای کسانی که با اچ. آی. وی. زندگی میکنند

 

   -  Frontiers in HIV Research

 

-  راهنماي  تغذيه برای افرادی که با اچ. آی. وی زندگی میکنند (ویژه درمانگران)

 

-  راهنماي  تغذيه برای افرادی که با اچ. آی. وی. زندگی میکنند (ویژه مبتلایان)

 

-  اچ. آی. وی. و زنان